หัวหน้างานพัสดุและอาคาร จำนวน 1 ตำแหน่ง


สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ที่ สุขุมวิท

รายละเอียดงาน

1. ดูแลอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์และซ่อมบำรุง 2. บริหารงานพัสดุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 30 - 35 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลาไป สาขาการจัดการทั่วไป,บริหารเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา,รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง 3. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารสำนักงาน การดูแลอาคาร สถานที่และซ่อมบำรุง การบริหารงานพัสดุ 5. มีความรู้เรื่องระบบต่างๆ ของงานอาคาร 6. มีจิตใจบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถด้านเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา และประสานงาน
กรอกใบสมัครงานออนไลน์ Download ใบสมัคร
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครงานได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สำนักงานสุขุมวิท
5-7 ซอยสุขุมวิท 29 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ดูแผนที่
เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา 0-2258-0320-5 (ต่อ 1116)
E-Mail: career@tpa.or.th
สำนักงานพัฒนาการ
534/4 ซอยพัฒนาการ 18 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ดูแผนที่
เล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา 0-2258-0320-5 (ต่อ 1116)
E-Mail: career@tpa.or.th

<< กลับเล่นเกมออนไลน์ฟรี|สมัครเล่นเกมยิงปลา ตำแหน่งงาน ส.ส.ท.